Komentari u PHP-u

Komentari su "neaktivni" natpisi u programu. Oni nam služe da ubacimo neka dodatna objašnjenja u program. Pošto se komentari ignorišu kada se program izvršava, pomoću njih možemo da "deaktiviramo" deo programa koji ne želimo da se izvrši, a nismo spremni da ga obrišemo.

Komentare ubacujemo da bismo uspeli da se snađemo u programu, pošto je česta situacija da se vraćamo svojim programima i posle nekoliko meseci ili čak godina. Takođe, ako sarađujemo sa drugim programerima, moramo im olakšati snalaženje u delu programa koji smo napisali.

U PHP-u postoje dve vrste komentara

Linijski komentar se zadaje sa dve kose crte (//) ili "tarabom" (#).

// Linijski komentar # Linijski komentar

Blok komentar se otvara znakovima kosa-crta i zvezdice (/*), a završava kombinacijom zvezdica i kosa-crta (*/).

/* Sadržaj blok komentara */

Primer


 $x = 5; // dodeljujemo vrednost promenljivoj $x
 
 # sada uvodimo i promenljivu $y
 $y = $x+1; # ona je za 1 veća od $x

 /*
  Ovo sve radimo da bismo pokazali kako se komentri
  umeću u PHP i kako pomoću njih objašnjavamo
  šta se dešava u programu.
 */
 
 for ($i=0; $i<$x; $i++) {
  // echo $i; // ovo je isključena linija
  $y += /* $i*2 */ $i; // blok komentr može biti čak i deo linije
 }
 
 /*
 # ovo je ceo jedan deo programa koji se ne izvršava
 if ($y > 10) {
  echo "Rezultat je {$y}";
 }
 */
 
 1. PHP.net, Comments
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.