Linijski algoritmi - zadaci

Ovo su osnovni zadaci za vežbanje algoritamskog načina razmišljanja. Kod linijske strukture, svaki korak se izvršava jedan za drugim, po redosledu. Ovi zadaci su nam značajni iz nekoliko razloga:

Računski zadaci

Zadaci u ovom odeljku služe za "zagrevanje". U pitanju su jednostvna izračunavanja. Ne bi trebalo da imate većih problema sa njihovim rešavanjem, a i ako se to desi, uvek možete pogledati rešenje.

Zadaci za vežbu

Zadatak 1
Za uneti broj X, treba izračunati i ispisati Y, ako važi jednačina 5Y-3X=0.

alg-lin-jednacina-sr

Zadatak 2
Za unete brojeve A, B i C, treba rešiti linearnu jednačinu AX+B=C.

alg-lin-lin-jednacina-sr

Zadatak 3
Za unetu temperaturu u Celzijusovim stepenima, izračunati temperaturu u Farenhajtima. (F = C * 1.8 + 32)

alg-lin-farenhajti-sr

Zadatak 4
Unosi se rezolucija slike u obliku dva cela broja koji označavaju broj piksela po širini i visini. Izračunati rezoluciju slike u megapikselima, ako znamo da megapiksel predstavlja milion piksela.

alg-lin-rezolucija-sr

Zadatak 5
Za uneti broj A, treba izračunati koren njegove apsolutne vrednosti.

alg-lin-koren-abs-sr

Zadatak 6
Za unet poluprečnik r izračunati i ispisati obim i površinu kruga.

alg-lin-geo-krug-sr

Zadatak 7
Za unete dužine stranica a i b, izračunati i ispisati površinu, obim i dijagonalu pravougaonika.

alg-lin-geo-rect-sr

Zadatak 8
Unosi se neki znak. Ispisati njegov numerički kod.

alg-lin-kod-znaka-sr

Zadatak 9
Za uneti celi broj X (traži se da bude X>9), treba ispisati pretposlednju cifru (npr.: za X=1024, rezultat je 2).

alg-lin-cif-pretposlednja-sr

Zadatak 10
Za uneti celi četvorocifren broj X, treba ispisati drugu po redu cifru (npr.: za X=1234, rezultat je 2).

alg-lin-cif-druga-sr

Praktični primeri

U ovom odeljku imamo malo zanimljivije zadatke. Neki će vas naterati da se zamislite, a neki prosto predstavljaju primer korišćenja određenih operatora i funkcija. Neki od zadataka su dobra demonstracija kako možemo koristiti računar u rešavanju zadataka iz matematike ili fizike.

Zadaci za vežbu

Zadatak 1
Unose se kursevi dolara i evra u dinarima. Za uneti iznos novca u dolarima, izračunati iznos u evrima.

alg-lin-menjacnica-sr

Zadatak 2
Za uneti broj X, izračunati prvi veći "okrugli" broj (npr.: za uneto 1343, rezultat je 1350, za 760 se dobija 770, za 4 se dobija 10).

alg-lin-veci-okrugli-sr

Zadatak 3
Unosi se broj časova koje učenici imaju tog dana po rasporedu. Izračunati koliko sati i minuta đaci provedu na nastavi, ako znamo da čas traje 45 minuta.

alg-lin-vreme-nastave-sr

Zadatak 4
Izračunati ostatak celobrojnog deljenja brojeva X i Y bez korišćenja operatora DIV i MOD, odnosno %.

alg-lin-mod-bez-mod-sr

Zadatak 5
Izračunati rezultat deljenja brojeva X i Y, zaokružen na dve decimale.

alg-lin-dve-decimale-sr

Zadatak 6
Unosi se veličina nekog fajla u bajtovima B. Treba izračunati veličinu tog fajla u kibibajtima i mebibajtima i ispisati rezultat, zaokružen na dve, odnosno tri decimale. Ako ste zaboravili koliko bajtova ima u kibibajtu ili mebibajtu, pročitajte ponovo tekst Podaci u memoriji računara.

alg-lin-bajtovi-sr

Zadatak 7
Unosi se neka godina GOD, kao ceo broj. Izračunati i ispisati kom veku pripada. Napomena: 1801-1900. pripadaju 19. veku, 1901-2000. pripadaju 20 veku, itd.

alg-lin-godina-veka-sr

Zadatak 8
Uneto veliko slovo engleske abecede, treba konvertovati u malo slovo, npr. za uneto "R" treba da se dobije "r".

alg-lin-malo-slovo-sr

Zadatak 9
Ako imamo internet vezu brzine M megabita u sekundi, izračunati koliko će vremena biti potrebno za učitavanje fajla veličine X mebibajta. Vreme iskazati kao broj sati, minuta i sekundi. Napomena: Megabit ima milion bitova, mebibajt 1024 kibibajta.

alg-lin-megabiti-sr

Zadatak 10
Automobil je prvu deonicu puta od S1 kilometara prešao prosečnom brzinom V1 km/h. Drugu deonicu puta, od S2 kilometara je prešao prosečnom brzinom V2 km/h. Izračunati ukupnu prosečnu brzinu kojom se kretao.

alg-lin-prosecna-brzina-sr

Zadatak 11
Za unetu cenu, odrediti najmanji broj apoena od 100, 20 i 1 dinar kojima moramo da platimo.

alg-lin-apoeni-placanja-sr

Zadatak 12
Ako prvom radniku treba P sati da obavi neki posao, a drugom radniku za isti posao treba D sati, izračunati vreme koje će im biti potrebno ako rade zajedno.

alg-lin-radnici-sr

Zadatak 13
Unose se celi brojevi B1, I1, B2 i I2. B1 i I1 su brojilac i imenilac prvog razlomka, a B2 i I2 su brojilac i imenilac drugog razlomka. Napisati algoritam za sabiranje razlomaka (bez skraćivanja). Rezultat predstaviti kao razlomak u obliku N celih i I/B.

alg-lin-sabiranje-razlomaka-sr

Zadatak 14
Napisati algoritam za zamenu vrednosti dve unete numeričke promenljive, bez korišćenja pomoćne promenljive.

alg-lin-zamena-bez-sr

Grafika

Konačno, u ovom odeljku možete naći zadatke koji zahtevaju grafičko rešenje.

Zadaci za vežbu

Zadatak 1
Za unete X i Y koordinate centra, nacrtati kvadrat stranice 200 piksela i obe dijagonale.

Primer rezultata
alg-lin-grf-kvad-sr

Zadatak 2
Nacrtati krug plave boje sa žutom linijom, poluprečnika 150 piksela, na slučajno izabranoj poziciji. Krug mora biti bar delimično vidljiv u grafičkom okviru.

Primer rezultata
alg-lin-grf-krug-sr

Zadatak 3
Zadaju se gornja-leva i donja-desna koordinata pravougaonika. Nacrtati upisanu elipsu, koja je ograničana tim pravougaonikom.

Primer rezultata
alg-lin-grf-elipsa-sr

Zadatak 4
Ako se zada dužina stranice a, nacrtati jednakostranični trougao i njegovu opisanu i upisanu kružnicu. Centar trougla, odnosno kružnica treba da bude u centru grafičkog okvira.

Primer rezultata
alg-lin-grf-jednakostrani

Zadatak 5
Zadaju se koordinate dve tačke. Potrebno je nacrtati liniju (pravu) koja ide s kraja na kraj ekrana (grafičkog okvira) i prolazi kroz te dve tačke. Provere radi, nacrtajte i liniju (duž) koja spaja te dve tačke, kao i same tačke.

Primer rezultata
alg-lin-grf-prava-sr
  1. M. Čabarkapa, N. Spalević (1995): Metodička zbirka zadataka iz programiranja sa rešenjima u Pascal-u, Sova, Beograd
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.