JavaScript - Objekat Math

Objekat Math je specifičan u JavaScriptu. Ovo je jedini objekat za koji se ne kreiraju instance. Drugim rečima ne poseduje konstruktor.

Konstante
Math.EOsnova prirodnog logaritma (otprilike 2.718)
Math.LN2Prirodni logaritam od 2 (otprilike 0.693)
Math.LN10Prirodni logaritam od 10 (otprilike 2.303)
Math.LOG2ELogaritam broja E za osnovu 2 (otprilike 1.443)
Math.LOG10ELogaritam broja E za osnovu 10 (otprilike 0.434)
Math.PIOdnos obima kruga i njegovog prečnika (otprilike 3.14159)
Math.SQRT2Koren iz dva (otprilike 1.414)
Math.SQRT1_2Recipročna vrednost korena iz dva (otprilike 0.707)
Metodi
Math.abs(X)Apsolutna vrednost zadatog broja X
Math.random()Slučajan broj od 0.000 do 0.999
Math.ceil(X)Zaokruživanje na prvi veći celi broj
Math.floor(X)Zaokruživanje na prvi manji celi broj
Math.round(X)Matematičko zaokruživanje broja
Math.max(X1,X2,...)Najveći od zadatih brojeva
Math.min(X1,X2,...)Vraća najmanji od zadatih brojeva
Math.exp(X)E na X
Math.log(X)ln(x)
Math.pow(X,N)Stepen XN
Math.sqrt(X)Kvadratni koren broja X
Math.sin(A)Sinus ugla A zadatog u radijanima
Math.cos(A)Kosinus ugla A zadatog u radijanima
Math.tan(A)Tangens ugla A zadatog u radijanima
Math.asin(N)Vraća ugao za zadatu vrednost sinusa
Math.acos(N)Vraća ugao za zadatu vrednost kosinusa
Math.atan(N)Vraća ugao za zadatu vrednost tangensa
Math.atan2(Y,X)Ugao koji zadata tačka zaklapa sa pozitivnim delom X ose u koord. početku

U objektno-orijentisanom programiranju postoji koncept tzv. statičkih metoda. To su u stvari metodi klase, koji ne mogu pristupati podacima pojedinih nezavisnih objekata, već se koriste više kao zajedničke (pomoćne) funkcije.

Objekat Math u celini funkcioniše upravo na taj način. Posmatrajte ga kao kolekciju matematičkih konstanti (svojstava) i funkcija (metoda). Svako od njih se poziva direktno iz objekta Math.

Math.svojstvo Math.funkcija()

Ovo su neki od metoda koji postoje u objektu Math, a koje nismo svrstali ni u jednu kategoriju.

Math.abs()

Metod Math.abs() kao rezultat vraća apsolutnu vrednost zadatog broja. Drugim rečima, negativan broj pretvara u pozitivan, a pozitivne brojeve ne menja.

Math.abs(broj)

Apsolutna vrednost broja


 x = Math.abs(25);  // x = 25
 x = Math.abs(-42);  // x = 42
		

Math.random()

Metod Math.random() nema parametre, a kao rezultat vraća slučajan broj koji je >=0 i <1. Drugim rečima, to je broj od 0.0000 do 0.9999.

Math.random()

Slučajan broj


 x = Math.random();     // 0.0..0.9999
 x = Math.random() * 100;  // 0.0..99.9999
 x = Math.floor(Math.random() * 6) + 1;  // 1..6
 
 // ceo slucajan broj od min do max, ukljucujuci i min i max
 function slucajan(min, max) {
  return (Math.floor(Math.random() * (max-min)) + min + 1);
 }
		
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.