HTML liste

Lista može biti uređena ili neuređena. Kod neuređene liste, stavke se obeležavaju buletima (krugovi, kvadratići, crtice i slični simboli). Uređena lista je ona kod koje su stavke numerisane (brojevima ili slovima).

Jedini dozvoljeni sadržaj unutar liste su stavke. Stavke ne navode oznakom <li> (engl. list item). Unutar stavke mogu se ubaciti i drugi HTML elementi.

<li>tekst stavke</li>

Lista se prikazuje kao blok element, a svaka stavka je takođe poseban blok unutar liste.

Neuređene liste

Neuređenu listu označavamo kao <ul>, (unordered list).

<ul> [stavke] </ul>

Uređene liste

Uređenu listu označavamo kao <ol>, (ordered list). Stavke u ovakvoj listi mogu biti predstavljene brojevima, slovima, rimskim brojevima, grčkim alfabetom i sl. Tip stavki određujemo pomoću CSS atributa, a ako se to ne učini, web čitač sam odlučuje o tome.

<ol> [stavke] </ol>

Uređena lista može imati dva parametra. To su reversed i start.

Redosled liste

Redosled uređene liste određujemo parametrom reversed. Ako se parametar navede, podrazumevaće se da se numeracija stavki navodi u opadajućem redosledu - od poslednje do prve. Ovaj parametar spada u Bulove parametre i nema nikakvu vrednost - dovoljno je da se navede unutar oznake.

<ol reversed> [stavke] </ol>

Početak liste

Pomoću parametra start određujemo od koje vrednosti će početi numeracija. Bez obzira kakav je tip numerisanja, vrednost ovog parametra je uvek numerička. To znači da ako je lista obeležena slovima, a želimo da počne od "c", kao vrednost ćemo navesti "3".

<ol start="[broj]"> [stavke] </ol>

Primeri za liste

Neuređene liste


	<ul>
		<li>prva stavka</li>
		<li>druga stavka</li>
		<li>treća stavka</li>
	</ul> 
	

Prikazuje se kao...

p1

Uređena lista


	<ol>
		<li>prva stavka</li>
		<li>druga stavka</li>
		<li>treća stavka</li>
	</ol> 
	

Prikazuje se kao...

p2

Parametri uređene liste

Redosled prikaza


	<ol reversed>
		<li>prva stavka</li>
		<li>druga stavka</li>
		<li>treća stavka</li>
	</ol> 
	

Prikazuje se kao...

p3

Početak numeracije


	<ol start="5">
		<li>prva stavka</li>
		<li>druga stavka</li>
		<li>treća stavka</li>
	</ol> 
	

Prikazuje se kao...

p4
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.