Kibernetika, informatika i računarstvo

U današnje vreme se navedeni pojmovi često poistovećuju, pa ćemo ovde pokušati da koliko-toliko damo objašnjenje šta je šta...

Kibernetika (reč potiče od grčke reči κυβερνητηζ, što se može prevesti kao "umeće upravljanja" ili "navigacija") je nauka koja se bavi upravljanjem, ali ne u smislu u kome se danas proučavaju razni vidovi menadžmenta, već u smislu teorije sistema – na koji način elementi koji čine sistem funkcionišu kao celina. Kao takva predstavlja teorijsku osnovu za razvoj informatike i računarstva.

Norbert Viner (Norbert Wiener) je 1948. definisao Kibernetiku kao "kontrolu i komunikaciju kod životinja i mašina", odnosno kao komuniciranje i upravljanje kod živih i neživih sistema. Očigledno je da kibernetika posmatra komunikaciju kao proces koji je neodvojiv od procesa upravljanja.

Informatika (engl. Information Science) je nauka koja se bavi proučavanjem informacionih sistema, ili, bolje reći različitim aktivnostima:

Konačno, Informatika se bavi transformacijom podataka u informacije.

Ono što bi trebalo imati u vidu jeste da informatika kao takva nije obavezno povezana sa kompjuterima. Sasvim je moguće kreirati informacioni sistem zasnovan na kartotekama, kurirskoj službi, ručnoj obradi podataka i sl. Ipak, računari i računarske mreže su idealni za kreiranje informacionih sistema, što objašnjava zbog čega se informatika često poistovećuje sa računarstvom.

Još jedna od mogućih definicija bi bila da Informatika predstavlja proučavanje strukture, ponašanja i međuodnosa prirodnih i veštačkih računarskih sistema. Drugim rečima, proučava predstavljanje, obradu i razmenu informacija u prirodnim i veštačkim sistemima. Naglasak je na transformaciji informacija, bilo kroz obradu bilo kroz primopredaju, i to među živim bićima ali i među mašinama. Razumevanje informatičkih procesa, kao što su obrada, saznavanje i razmena, vodi tehnološkom napretku.

Računarstvo (engl. Computer Science) predstavlja skup veština i tehnologija, vezanih za konstruisanje, programiranje i upotrebu računara.

Neki autori definišu Računarstvo kao sistematsko proučavanje izvodljivosti, strukture, zapisivanja i implementacije metodičkih procesa (algoritama) koji predstavljaju osnovu dobijanja, predstavljanja, obrade, smeštanja, razmene i pristupa informacijama, bez razlike da li su te informacije predstavljene bitovima i bajtovima u memoriji računara ili kodirane u genima i proteinskoj strukturi ljudske ćelije.

Računarstvo se bavi hardverom ali i softverom i sastoji iz velikog broja disciplina koje same za sebe mogu biti dosta obimne - kao npr. veštačka inteligencija ili softverski inženjering, zatim računarski sistemi i mreže, baze podataka, bezbednost, programski jezici, itd.

  1. The University of Edinburgh, Informatics, What is Informatics
  2. Boston University, Department of Computer Scinece, What is Computer Scinece
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.