CSS boje

Boja se obično zadaje kroz kombinaciju tri kolorne komponente - crvene, zelene i plave (takozvani RGB). Može se zadati na više načina od kojih neki pružaju više a neki manje "slobode" u definisanju boje.

Imenovane boje

CSS3 prepoznaje čak 147 unapred definisanih naziva boja, poput white, black, grey, red, blue, green, yellow, orange... Ove boje se zadaju jednostavnim navođenjem naziva:

color: blue;

Heksadekadni kod

Heksadekadni kod predstavlja RGB kombinaciju, gde se svaka komponenta zadaje kao heksadekadni broj. Može biti zadat u dve varijante.

Pošto su RGB vrednosti u stvari bajtovi, heksadekadni kod nam jako odgovara, pošto su vrednosti od 0 do 255 ekvivalentne dvocifrenom heksadekadnom zapisu od 00 do FF. Ako koristimo trocifreni način zadavanja boje, onda svaku komponentu zadajemo kao jednocifren heksadekadni broj od 0 do F. Web čitač onda duplira svaku cifru i tako dobijamo željenu boju.

color: #F27C12; color: #FC2; (isto kao #FFCC22)

Ako ne razumete heksadekadne brojeve, o tom sistemu brojeva smo pisali u lekciji o pozicionim sistemima brojeva i pratećim tekstovima.

RGB kolorna funkcija

RGB kolorna funkcija - omogućava zadavanje RGB kombinacije preko dekadnih brojeva, u rangu od 0 do 255. Moguće su dve varijante:

Pogledajmo primere zadavanja kodova za boje, biće malo jasnije šta je šta:

NAME purple
HEX #F45A93
HEX-3 #C68
RGB rgb(156, 25, 200)
RGBA rgba(69, 225, 183, 0.65)

HSL kolorna funkcija

Iako na prvi pogled HSL kolorna funkcija deluje slično RGB() funkciji, zbog načina zadavanja, u pitanju je sasvim drugačiji sistem boja. Komponente HSL kolornog sistema:

Kolorni krug nijansi / Hue color wheel
Kolorni krug nijansi sa obeleženim stepenima

Jedina sličnost sa RGB sistemom je što i ovde imamo dve varijante, bez i sa alfa kanalom:

Ako ne razumete RGB/HSL sistem boja, pročitajte tekst o predstavljanju grafike na računaru ili malo sami ekperimentišite sa bojama:

Specijalne vrednosti za boje

U CSS-u postoje i neke specijalne vrednosti koje se mogu zadati za boje. Vrednost transparent označava providnu boju, što nam pruža još jedan način da neki CSS element praktično učinimo nevidljivim.

atribut: transparent;

Takođe, možemo navesti i vrednost currentColor, koja predstavlja boju teksta tog elementa. Ovo je način da boje efikasno usaglasimo sa vrednošću color atributa.

color: boja; atribut: currentColor;

Primeri zadavanja boje

U sledećem primeru možete videti različite načine za zadavanje boja.


<style>
 h1 {
  color: maroon;
  background-color: BurlyWood;
 }
 .boja {
  color: #f8f0c3;
  background-color: #326;
 }
 p {
  color: rgb(60,150,100);
  background-color: rgba(255,255,190, 0.8);
 }
</style>

<h1>Naslov</h1>
<div class="boja">
 Blok teksta
 <p>Pasus unutar bloka.</p>
</div>
<p>Pasus van bloka.</p>

Rezultat bi izgledao ovako:

p3

Za naslov je definisan stil sa bojama koje su zadate putem naziva boja.

Div blok ima definisan stil klase boja, sa bojom teksta podešenom putem šestocifrenog heksadekadnog koda - #f8f0c3. Ovaj kod u stvari predstavlja RGB kombinaciju: crvena f8, zelena f0 i plava c3, što preračunato u dekadne brojeve predstavlja vrednosti 248, 240 i 195.

Boja pozadine podešena je putem trocifrenog koda #326. Ovaj kod se tumači kao da smo naveli šestocifreni kod #332266. Pazite, ovo su i dalje heksadekadne vrednosti, što znači da su nivoi za crvenu, zelenu i plavu - 51, 34 i 102.

Za pasus se boje zadaju kolornim funkcijama. Boja teksta je zadata preko funkcije rgb(), unutar koje se zadaju tri vrednosti za crvenu 60, zelenu 150 i plavu 100. Boja pozadine se zadaje funkcijom rgba(), u kojoj su postavljene vrednosti za crvenu i zelenu na 255 a za plavu 190. Ovde je postavljena i vrednost alfa kanala (providnost boje) na 0.8, što odgovara "jačini" od 80% (znači da je boja providna 20%).

Zbog toga je i primetan efekat mešanja boje pasusa sa bojom zadatom u pozadini bloka klase boja. Pasus koji se nalazi van bloka, zbog toga ima drugačiju nijansu pozadine (ona se "meša" sa belom pozadinom stranice).

 1. Mozilla Developer Network, Color
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.